Afværgevand

Kemic Vandrens leverer afværgeanlæg til udlejning og permanente løsninger til forurenet grundvand. De enkelte anlæg bliver dimensioneret til den aktuelle problematik. Afværgeløsninger til forurenet vand er ofte et tæt samarbejde med både regioner, forsyningsselskaber, rådgivere, entreprenører, grundvandsentreprenører og forskere på området.

Grundvandsbeskyttelse er et aktuelt emne med stigende fokus, som danske forskere nøje analyserer og overvåger. Gennem overvågning af grundvandsmagasinerne ses der nye spor af rester fra sprøjtemidler, opløsningsmidler og andre kemikalier, som langsomt siver ned gennem jordlagene.  Mange steder er der allerede etableret afværgeanlæg, som det forventes skal have en lang driftstid, da eksperter mener, at man kun har set en del af forureningen.

Dimensionering ud fra kundens ønsker

Kemic Vandrens leverer afværgeanlæg til boringer, byggepladser og andre områder med forurenet vand. Anlæggene fås både som stationære løsninger og container løsninger. Det enkelte anlæg dimensioneres ud fra de krav som kunden ønsker vandet renset til. Der kan være forskellige krav til udledning til recipient, genanvendelse eller udledning til anden produktion. Ønsker du at høre mere om afværgevand, så kontakt osmail eller telefon.

Tæt samarbejde med regioner og forskningsinstitutter

Graden af forurening og de miljømæssige krav kan variere, og derfor sker løsningen af disse problematikker i tæt samarbejde med regioner og forskningsinstitutter, for at sikre den optimale løsning.

Se forskellige former for forurening nedenfor.

Forurening med Opløsningsmidler

Opløsningsmidler i grundvandet kan være af varierende karakter. Et kulfilteranlæg eller et vakuum ekstraktionsanlæg fra Kemic Vandrens kan være en metode til at fjerne opløsningmidler i grundvandet.

Vakuum ekstraktionsanlæg er en miljøvenlig metode, som renser forurenet vand gennem en række processer. Læs mere om Vakuum ekstraktionsanlæg her.

Kulfilteranlæg er en kendt metode til rensning af forskellige former for uønskede grundstoffer eller forureningsstoffer i vandet. Et kulfilteranlæg kræver tilladelse fra myndighederne. Læs mere om Kulfilteranlæg her.

Forurening med Vinylclorid

Fjernelse af vinylclorid foretages med et vakuum ekstraktionsanlæg fra Kemic Vandrens.

Rensning med et vakuum ekstraktionsanlæg er en miljøvenlig proces, som fjerner opløsningsmidler, benzin- og oliekomponenter. Rensemetoden består af flere processer, hvor forureningspartiklerne forgasses ved vakuum og efter polering opnår vandet en kvalitet som overholder grænseværdierne for udledning. Læs mere om Vakuum ekstraktionsanlæg her.

Forurening med Brandslukningsskum

Fjernelse af brandslukningsskum, P-faser, foretages med et kulfilteranlæg.

Kemic Vandrens er specialiseret i at rense vand for P-faser. Rensningen for P-faser sker som oftest i et afværgeanlæg, da brandslukningsskum er nedsivet i undergrunden i et afgrænset område eller opsamlet i et olieudskillerfilter. Denne form for afværgeanlæg etableres hos kunden, enten som et fritstående anlæg eller i en container. Kemic Vandrens vil varetage driften af anlægget, for at sikre den optimale drift af filtrene.

Kulfilteranlæg er en kendt teknologi til rensning af forskellige former for uønskede grundstoffer eller forureningsstoffer i vandet. Et kulfilteranlæg kræver tilladelse fra myndighederne. Læs mere om Kulfilteranlæg her.

Forurening med Pesticider og BAM

Fjernelse af pesticider og BAM foretages med et kulfilteranlæg.

Problemer med pesticider og BAM løses, som oftest ved at blande vand fra flere boringer for at overholde grænseværdierne ved udledning af vand til forbrugeren. I nogle tilfælde er forureningen dog så stor, at det ikke er muligt at håndtere uden ekstra vandbehandling.

Kulfilteranlæg er en kendt teknologi til rensning af forskellige former for uønskede grundstoffer eller forureningsstoffer i vandet. Et kulfilteranlæg kræver tilladelse fra myndighederne. Læs mere om Kulfilteranlæg her. 

Kemic Vandrens arbejder på et udviklingsprojekt, som i fremtiden vil kunne fjerne pesticider ved hjælp af naturlige processer. Læs mere om Den Trojanske Hest her. 

Forurening med Chloridazon og Desphenylchloridazon

Fjernelse af chloridazon og desphenylchloridazon foretages med et kulfilteranlæg.

I 2017 kom der for alvor fokus på chloridazon og desphenylchloridazon i boringer hos danske vandværker. Chloridazon kan fjernes fra vandet ved brug af et kulfilteranlæg. Det første anlæg til fjernelse af Chloridazon er allerede idriftsat.

Kulfilteranlæg er en kendt teknologi til rensning af forskellige former for uønskede grundstoffer eller forureningsstoffer i vandet. Et kulfilteranlæg kræver særlig tilladelse fra myndighederne. Læs mere om Kulfilteranlæg her.

Forurening med Trykimprægneringsvæske, Tributyltin

Fjernelse af tributyltin foretages i et filteranlæg med special filtermateriale og specialfremstillet olieudskiller. Læs mere om Tributyltin her.

Tributyltin findes i koncentrerede områder, hvor der tidligere har været arbejdet med trykimprægnering af træ. Læs mere om fjernelse af Tributyltin her. 

Forurening med Bly

Fjernelse af bly i drikke- eller afværgevand foretages i et filteranlæg med specielle filtermaterialer og i nogle tilfælde jerngranulat.

Bly i drikkevand er sjældent i Danmark, men der findes en del afværgeboringer med blyholdigt vand. Kemic Vandrens leverer filteranlæg til fjernelse af bly i afværgevand. Filtrene består af et trykfilteranlæg med specielle filtermaterialer, som optager blyindholdet i vandet. Der vil komme et op koncentreret restprodukt, som skal afleveres til deponi.

Forurening med Zink

Fjernelse af zink i drikke- eller afværgevand foretages i et filteranlæg med specielle filtermaterialer.

Zink i afværgevand forekommer i større danske byer og i områder med koncentreret tung industri. Zink fjernes effektivt i et filteranlæg og med specielle filtermaterialer. Der vil komme et op koncentreret restprodukt, som skal afleveres til deponi.

Forurening med Krom

Fjernelse af krom i drikke- eller afværgevand foretages i et filteranlæg med specielle filtermaterialer.

Krom i afværgevand ses i større danske byer og i områder med koncentreret tung industri og deponier af industriaffald. Krom fjernes effektivt i et filteranlæg med specielle filtermaterialer. Der vil komme et op koncentreret restprodukt, som skal afleveres til deponi.

Forurening med Kviksølv

Fjernelse af kviksølv i drikke- og afværgevand foretages med kulfilteranlæg kombineret med specielle filtermaterialer.

Kviksølv i afværgevand ses i større danske byer og i områder med koncentreret tung industri. Kviksølv fjernes effektivt i et kulfilteranlæg med specielle filtermaterialer. Der vil komme et op koncentreret restprodukt, som skal afleveres til deponi.

Kulfilteranlæg er en kendt teknologi til rensning af forskellige former for uønskede grundstoffer eller forureningsstoffer i vandet. Et kulfilteranlæg kræver tilladelse fra myndighederne. Læs mere om Kulfilteranlæg her.

Forurening med Nikkel

Fjernelse af nikkel i drikke- eller afværgevand foretages med et filteranlæg med specielle filtermaterialer.

Nikkel i afværgevand forekommer i større danske byer og i områder med koncentreret tung industri. Nikkel fjernes effektivt i et filteranlæg med specielle filtermaterialer. Der vil komme et op koncentreret restprodukt, som skal afleveres til deponi.

Kontakt os

Henrik Nybro Laugesen
Mail: hnl@kemic.dk
Mobil: 2655 3280
Telefon: 7673 3755