Salgs- og leveringsbetingelser pr. 2018

1. Anvendelse og gyldighed

 • Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.
 • Aftale mellem Kemic Vandrens A/S og køber anses først for indgået, når Kemic Vandrens A/S har fremsendt ordrebekræftelse eller effektueret denne.

 

2. Priser og betalingsbetingelser

 • Kemic Vandrens’ priser er eksklusiv den til enhver tid gældende moms, og med forbehold for prisstigninger fra vore underleverandører.
 • Medmindre andet er aftalt, er købesummen forfalden til betaling senest 14 dage efter fakturadato.
 • Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan Kemic Vandrens A/S fra forfaldsdagen beregne sig morarente i overensstemmelse med renteloven.
 • Udgifter til deponi af brugt filtermateriale skal afholdes af køber. Det er købers ansvar, at der er søgt om tilladelse til deponi.

 

3. Levering

 • Leveringstid er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af Kemic Vandrens A/S.

 

4. Garantier

 • Når Kemic Vandrens A/S videresælger produkter fra andre firmaer, fx. fra Grundfos, Danfoss, Dantherm m.fl., videregives den garanti og de betingelser, disse producenter giver på varerne. Kemic Vandrens A/S påtager sig ikke nogen videregående garantiforpligtigelser.
 • I relation til vandrensningsanlæg, så er Kemic Vandrens A/S vandrensningsanlæg som standard varmgalvaniserede, og såfremt andet ikke fremgår af tilbud/ordrebekræftelse, ydes der alene på beholdere, 5 års garanti for gennemtæring at regne fra levering. Der ydes 1 års garanti for fabrikationsfejl på rør og ventiler med tilhørende automatik. I henhold til garantien påtager sælger sig i garantiperioden at afhjælpe anførte fejl vederlagsfrit. Køber kan herudover ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 • Køber er forpligtet til inden 8 dage efter modtagelse af leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

 

5. Procesgaranti ved vandrensningsanlæg

 • Medmindre andet er specificeret i partnernes aftale, garanterer Kemic Vandrens A/S i 12 måneder fra aflevering, at kvalitetskravene, på afgang behandlingsanlæg, i Vandkvalitetsbekendtgørelsen for så vidt angår ilt, jern, mangan, ammonium og aggressiv kuldioxid er opfyldt, idet det dog forudsættes, at der fra køber er sælger forelagt råvandsanalyser, som indgår som dimensioneringsgrundlag i tilbuddet.
 • Kemic Vandrens A/S er ikke ansvarlig for produktionstab, indtægtstab eller lignende i denne forbindelse.

 

6. Ansvar

 • Kemic Vandrens’ ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning.
 • Kemic Vandrens A/S hæfter ikke for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.
 • Kemic Vandrens A/S’ samlede ansvar kan aldrig overstige et beløb svarende til købesummen for den pågældende leverance.

 

7. Force majeure

 • Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer rettidig eller mangelfri leverance fra Kemic Vandrens’ side eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: brand, eksplosion, naturkatastrofe, epidemi, krig, oprør, uroligheder, undtagelsestilstand, mobilisering eller tilsvarende militære foranstaltninger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, strejke, lockout eller andre omstændigheder af tilsvarende karakter uden for Kemic Vandrens’ herredømme, hvad enten sådanne forhold gør sig gældende hos Kemic Vandrens A/S eller hos en af Kemic Vandrens’ leverandører.

 

8. Produktansvar

 • For skade på personer eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter Kemic Vandrens A/S i det omfang, ansvaret kan pålægges Kemic Vandrens A/S efter gældende dansk ret.
  Kemic Vanrens A/S påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 

9. Lovvalg og værneting

 • Enhver tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Kemic Vandrens’ hjemting under anvendelse af dansk ret.